egovernmentautobus-spojeurbarska-spolocnostfotogaleria

  • A-
  • A
  • A+

Vitajte v obci Čierna Lehota

                    KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
                                              16. marca 2019


1. Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín
2. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok
3. Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava
4. Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava
5. Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta
6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica
7. Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava
8. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej strany, Vrakúň
9. František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava
10. Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava
11. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava
12. Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra
13. Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava
14. Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava
15. Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava
Vyvesené na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa 19.02.2019
Zvesené z úradnej tabule a webového sídla obce dňa .................

 

Voľby
prezidenta Slovenskej republiky
Informácie pre vol iča
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.
Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska
nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať
v sobotu 30. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.
II
Právo voliť
Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do
Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania
volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany
verejného zdravia.
III
Právo byť volený
Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný
za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.
Prekážkou práva byť volený je
 výkon trestu odňatia slobody,
 právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
IV
Hlasovací preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť
v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže
požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti
voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho
preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej
republiky, ktorý volič uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu
o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky
súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu
osobne,
najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo
volieb najneskôr 29. 3. 2019) v úradných hodinách obce.
Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
v listinnej forme tak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo
dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019),
elektronicky tak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo
dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019). Obec na
tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí.
Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.
Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi
 meno a priezvisko,
 rodné číslo,
 štátnu príslušnosť,
 adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého
pobytu).
prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom
možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb
(t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019).
Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi
 meno a priezvisko,
 rodné číslo,
 štátnu príslušnosť,
 adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).
Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú
korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz
na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná
osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na
žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť
svojím podpisom.
Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa
miesta jeho trvalého pobytu, avšak l e n s hl a sov a c ím p r eu ka z om.
Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb,
ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.
V
Spôsob hlasovania
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju
totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz,
predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie.
Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi
hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.
Občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku, nemá trvalý
pobyt na území Slovenskej republiky a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti preukáže
svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii
predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor zverejní Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do
zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o trvalom
pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Potom okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovací
lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.
Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích
lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje
poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať poradové
číslo len jedného kandidáta. Ak volič zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, je takýto hlasovací
lístok neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný.
Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne
upravených hlasovacích lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže
čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo
vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho
pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen
okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích
lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu
marenia prípravy a priebehu volieb.
Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju
do nej na jeho požiadanie vložiť iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov,
má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do
prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková
volebná komisia zriadená.
Volič je povinný odložiť nesprávne upravený hlasovací lístok do zapečatenej schránky na
odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku,
za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.
* * *
Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke
www.minv.sk/?volby-prezidentsr 

 

 

 

 

 

 

OBEC ČIERNA LEHOTA

OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo v Čiernej Lehote

v súlade s §11 ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., §166 ods. 3 zákona 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., ako aj s rozhodnutím predsedu NR SR č. 203/2018 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí určilo svojim uznesením č. 2/2018 z 22.7.2018 nasledovné:

 

1. Pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva konaných 10.11.2018 jeden volebný obvod.

2.Počet poslancov OZ obce Čierna Lehota na celé nasledujúce volebné obdobie 2018- 2022 - päť.

3. Rozsah výkonu funkcie starostu obce Čierna Lehota na celé funkčné

    obdobie je 0,8 úväzok

 

          V Čiernej Lehote, dňa 20.07.2018

                                                                                                                                      

                                                                                           Dušan Horák

                                                                      starosta obce

 

 

 

Informačné hodiny

Obecný úrad - Úradné hodinyPondelok 08:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 15:00
Streda 08:00 - 13:00
Štvrtok Neúradný deň
Piatok Neúradný deň
Sobota Neúradný deň
Nedeľa Neúradný deň

 

Tel.: 0901 767 110
Email: obecnzwr@stonline.sk

Pošta - Úradné hodinyPondelok 07:45 - 14:45
Utorok 07:45 - 14:45
Streda 07:45 - 12:00 | 15:00 - 17:00
Štvrtok 07:45 - 14:45
Piatok 07:45 - 14:45
Sobota Zatvorené
Nedeľa Zatvorené

Obed. prestávka od 13:00 do 14:00 Telefonický kontakt: 038 766 32 03

Lekáreň v Slatine nad BebravouPondelok 08:00 - 13:00
Utorok 08:00 - 13:00
Streda 08:00 - 13:00
Štvrtok 08:00 - 13:00
Piatok 08:00 - 13:00
Sobota Zatvorené
Nedeľa Zatvorené

Telefonický kontakt: 038 766 32 08

Ordinačné hodiny u obv. lekára v Slatine nad Bebravou MUDr. E.KrutákaPondelok 07:00 - 15:00
Utorok 10:15 - 15:00
Streda 07:00 - 15:00
Štvrtok 07:00 - 13:00
Piatok 07:00 - 15:00
Sobota Zatvorené
Nedeľa Zatvorené

Telefonický kontakt: 038 766 32 32

Ordinačné hodiny Zubná ambulancia v Slatine nad Bebravou Mudr. Daniela FabiánováPondelok 07:00 - 12:00
Utorok 07:00 - 12:00
Streda 07:00 - 12:00
Štvrtok 07:00 - 12:00
Piatok 07:00 - 12:00
Sobota Zatvorené
Nedeľa Zatvorené

Telefonický kontakt: 038 766 33 94

 © 2014 Obec Čierna Lehota | Stránku realizovala supersluzba-logo