egovernmentautobus-spojeurbarska-spolocnostfotogaleria

 • A-
 • A
 • A+

Vitajte v obci Čierna Lehota

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Čierna Lehota

vyhlasuje

voľbu Hlavného kontrolóra obce Čierna Lehota

v súlade s § 18 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva č.1/2021 v Čiernej Lehote zo dňa 23.05.2021.

Deň konania voľby Hlavného kontrolóra obce Čierna Lehota bude dňa 27.júna 2021

Stanovuje pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce na kratší pracovný čas s pracovným úväzkom 0,10 tj. 15 hodín mesačne.

 1. Podmienky ktoré musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra   obce spĺňať :
 2. Náležitosti písomnej prihlášky :
 3. Termín doručenia :
 4. Spôsob vykonania voľby :
 5. Vykonanie voľby :

Kvalifikačné predpoklady :

- ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie s maturitou

Ďalšie podmienky :

- bezúhonnosť, výpis s registra trestov ,nie starší ako tri mesiace

- znalosť legislatívy a právnych noriem na úrovni samosprávy

- minimálne tri roky odbornej praxe

- meno, priezvisko, prípadne titul, dátum narodenia , bydlisko,

kontaktné údaje

- štruktúrovaný profesijný životopis /CV/

- úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom

   vzdelaní

- kópie dokladov o absolvovaní prípadného ďalšieho vzdelávania

- čestné vyhlásenie kandidáta o tom , že má spôsobilosť na právne

   úkony v plnom rozsahu

- písomný súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov podľa

zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadenia EÚ o GDPR za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra obce

- písomné prehlásenie o súhlase s kandidatúrou.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí doručiť písomnú prihlášku poštou alebo osobne najneskôr do 23.júna , do 12 00 hodiny ,na adresu :   Obec Čierna Lehota

                                           Obecný úrad č.154

                             956 53   Čierna Lehota

v zalepenej obálke s označením „ Voľba Hlavného kontrolóra obce Čierna Lehota – neotvárať“

- otváranie obálok a kontrola splnenia podmienok vykoná komisia 23.júna 2021 o 17 00 hodine.

O výsledku sa spíše zápisnica ,ktorá sa bude predkladať do zastupiteľstva ako príloha k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra obce.

Zápisnica musí obsahovať údaje o počte doručených obálok a menný zoznam kandidátov ,ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky.

- Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky bude písomne pozvaný na zasadnutie zastupiteľstva dňa 27.júna 2021a bude mať právo vystúpiť na tomto rokovaní v rámci bodu „Voľba hlavného kontrolóra obce Čierna Lehota v časovom rozsahu 5 minút“

-Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním, resp. verejným podľa toho ako sa poslanci dohodnú ktorú variantu hlasovania použijú.

Voľbu riadi volebná komisia , ktorá sa skladá z troch členov zastupiteľstva.

- Pokiaľ sa poslanci obecného zastupiteľstva rozhodnú pre tajné hlasovanie, volebná komisia vydá hlasovací lístok a obálku poslancom. Obálka aj hlasovací lístok musia byť opatrené okrúhlou pečiatkou úradu, inak sú neplatné.

Na hlasovacom lístku budú uvedený všetci kandidáti , ktorí splnili podmienky na funkciu hlavného kontrolóra obce. Každý poslanec

môže udeliť svoj hlas len jednému kandidátovi.

- O priebehu voľby a jej výsledku sa spíše zápisnica. V prípade , že ani jeden kandidát nebol zvolený v prvom kole voľby, oznámi predseda výsledok volieb a vyhlási krátku prestávku na prípravu druhého kola volieb.

- Výsledok voľby hlavného kontrolóra obce oznámi predseda komisie zastupiteľstvu.

- Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas         nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov zastupiteľstva.

- Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu ešte na tej istej schôdzi       zastupiteľstva sa vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postupujú       dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov.

     - V prípade rovnosti hlasov v druhom kole o kandidátovi na hlavného

       kontrolóra obce sa rozhodne žrebom.

       Žrebovanie v rokovacej miestnosti riadi predseda volebnej komisie,

       ktorý výsledok žrebovania oznámi zastupiteľstvu .

  

   - Hlavný kontrolór nemôže byť počas svojho funkčného obdobia

     členom žiadnej politickej strany a hnutia.

     Túto skutočnosť je povinný doložiť čestným v deň podpisu      

     pracovnej zmluvy.

   - Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca

     obecného zastupiteľstva v obci v ktorej má vykonávať svoju činnosť.

   -Hlavný kontrolór počas svojho funkčného obdobia nesmie podnikať

   alebo byť členom riadiacich , kontrolných alebo dozorných orgánov

   právnických osôb , ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

- Výkon funkcie hlavného kontrolóra obce trvá šesť rokov.

- Pracovný pomer bude uzatvorený na 0,10 úväzok pracovného času

V Čiernej Lehote . 23.05.2021

                                                            

                                                                      Dušan Horák

                                                                     starosta obce

 

 

Kúpna zmluva

uzatvorená podľa ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka

Predávajúci:

Meno a priezvisko: Anton Ragan
Rodné priezvisko: Ragan
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Miesto trvalého pobytu"

Kupujúci:
Obec Čierna Lehota zastúpená starostom obce
Meno a priezvisko: Dušanom Horákom
IČO: 00 310 310
DIČ: 2021053342
Adresa: Čierna Lehota č.154, 956 53

I.

Predávajúci je bezpodielovým vlastníkom nehnuteľností a to pozemku reg.„C" číslo 476/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 724 m2 , LV č. 767 vedených Správou katastra Bánovce nad Bebravou pre katastrálne územie Čierna Lehota pri Bebrave, obec Čierna Lehota, okres Bánovce nad Bebravou – v podiele 1/1.
II.

Predávajúci predáva touto zmluvou nehnuteľnosti a to pozemok reg.„C" číslo 476/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 724 m2 , zapísaných na LV č. 767 vedených Správou katastra Bánovce nad Bebravou pre katastrálne územie Čierna Lehota pri Bebrave, obec Čierna Lehota, okres Bánovce nad Bebravou – v podiele 1/1.
III.

Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene nasledovne:
• predávajúcemu zaplatí kupujúci dohodnutú kúpnu cenu vo výške 635 € (slovom: šesťstotridsaťpäťeur) v hotovosti pri podpise kúpnej zmluvy.
IV.

Predávajúci vyhlasuje, že v čase podpisu tejto zmluvy na predmete prevodu neviaznu žiadne dlhy, záložné práva, vecné bremená ani iné ťarchy. Kupujúci vyhlasuje, že je so stavom pozemku reg. „C" č. 476/3 – zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 724 m2
oboznámený.
V.
Účastníci zmluvy berú na vedomie, že vecnoprávne účinky tejto zmluvy nastávajú dňom právoplatnosti rozhodnutia Správy katastra v Bánovciach nad Bebravou o povolení vkladu do katastra nehnuteľností. Uvedeným dňom sa kupujúci stáva bezpodielovými vlastníkom kupovanej nehnuteľnosti.

Predávajúci splnomocňuje kupujúceho k podaniu návrhu na vklad do katastra nehnuteľností ,ako aj k zastupovaniu v katastrálnom konaní vrátane opráv prípadných chýb. Kupujúci vyhlasuje, že toto splnomocnenie prijíma.
VI.

Účastníci zmluvy navrhujú Správe katastra v Bánovciach nad Bebravou povoliť vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a vykonať nasledovný zápis na list vlastníctva vedený pre katastrálne územie Čierna Lehota pri Bebrave:

Časť A: Majetková podstata

- par. registra „C" č. 476/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 724 m2

Časť B: Vlastníci a iné oprávnené osoby

Meno a priezvisko: Obec Čierna Lehota
IČO: 00 310 310
DIČ: 2021053342
Adresa : Čierna Lehota č.154, 956 53

Časť C: Ťarchy

-
VII.

Účastníci zmluvy vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, že sú oprávnení s predmetom zmluvy nakladať, zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme.

Účastníci si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu túto zmluvu vlastnoručne podpisujú. Zmluva sa vyhotovuje v 2 exemplároch, ktoré budú predložené Správe katastra Bánovce nad Bebravou ako príloha k návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.

V Čiernej Lehote : 17.12.2019

Predávajúci: Kupujúci:

........................................ ........................................
Anton Ragan Dušan Horák
starosta obce

UVA

 

o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti s právnou subjektivitou

v zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona

č.34/2014 Z. z. a zákona č.110/2018 Z. z.

Článok 1

Názov spoločenstva

(1)      Urbárska spoločnosť a združenie vlastníkov lesa, Čierna Lehota, pozemkové spoločenstvo (ďalej len spoločenstvo) s právnou subjektivitou, je spoločenstvom vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnostik vykonávaniu činností vyplývajúcich z vlastníckych práv, a registrované podľa zákona NR SR č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách (ďalej len „zákon o pozemkových spoločenstvách).

(2)      Pozemkové spoločenstvo voči tretím osobám vystupuje ako právnická osoba.

Článok 2

Sídlo spoločenstva

(1)       Sídlo spoločenstva: Čierna Lehota č.154,95653 Slatina nad Bebravou,

             budova Obecného úradu.

(2)       Identifikačné číslo – IČO 42 28 53 56

(3)       Deň vzniku pozemkového spoločenstva – 7.4.1992

(4)       Spoločenstvo bolo registrované na Ministerstve vnútra SR, zo dňa 7.4.1992 pod číslom

           W8/1-900/90-5155 a preregistrované dňa 27.2.1996 Obvodným úradom v Bánovciach nad

           Bebravou.

(5)       Pozemkové spoločenstvo je založené na dobu neurčitú.

(6)       Pozemkové spoločenstvo nie je spoločenstvo vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností podľa § 2 ods. 1 písm. d) Zákona

 

Článok 3

                                                    Spoločná nehnuteľnosť

(1)Spoločnou nehnuteľnosťou sa v zmysle §8 ods.1 zákona rozumie jedna nehnuteľná vec, ktorá môže pozostávať z viacerých pozemkov a na ktorú sa vzťahovali osobitné predpisy (zákonné články XIX/1898,X/1913 a XXXIII/1913) a ktorá je bližšie určená v zozname nehnuteľnosti.

Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti sú uvedení v zozname členov spoločenstva, ktorý je prílohou č.2 tejto zmluvy.

Spoločná nehnuteľnosť Urbárskej spoločnosti a združenia vlastníkov lesa, Čierna Lehota, pozemkového spoločenstva (parcely registra E), je v okrese Bánovce nad Bebravou, v katastrálnom území obce Čierna Lehota a je uvedená na listoch vlastníctva číslo 240 a 682. (Príloha č.1 Zoznam nehnuteľnosti).

(2)     Od pozemku alebo pozemkov patriacich do spoločnej nehnuteľnosti možno na základe rozhodnutia spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti na zhromaždení oddeliť novovytvorený pozemok. Oddelená časť spoločnej nehnuteľnosti prestáva byť spoločnou nehnuteľnosťou dňom zápisu v katastri nehnuteľnosti. Oddelená časť spoločnej nehnuteľnosti sa stáva spoločne obhospodarovanou nehnuteľnosťou, ak jej vlastníci nerozhodnú inak. Úplné zrušenie a vysporiadanie si spoluvlastníctva k spoločnej nehnuteľnosti bude možné prostredníctvom jednoduchých pozemkových úprav podľa § 11 ods.3 zákona č. 330/1991 Zb.

Článok 4

Založenie, vznik, predmet činnosti a hospodárenie spoločenstva

(1)Spoločenstvo je združením majiteľov spoluvlastníckych podielov bývalých urbárnikov obce Čierna Lehota a ich právnych nástupcov založených za účelom hospodárenia na spoločných nehnuteľnostiach. Spoločenstvo sa zakladá zmluvou o pozemkovom spoločenstve. O založení spoločenstva rozhodujú vlastníci nadpolovičnou väčšinou hlasov počítanou podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov na jednotlivých pozemkoch, ktoré sú spoločne obhospodarovanou nehnuteľnosťou. Spoločenstvo vzniká dňom zápisu do registra pozemkových spoločenstiev. Zameriava sa hlavne na vykonávanie lesohospodárskej výroby za účelom zabezpečenia starostlivosti o lesný hospodársky a iný majetok. Túto činnosť zabezpečuje spravidla na základe nájomnej zmluvy, prípadne vlastnou činnosťou. Pozemkové spoločenstvo vykonáva svoju činnosť  na území Slovenskej republiky, a to v katastrálnom území obce Čierna Lehota.

(2)  Činnosť pozemkového spoločenstva je vymedzená platnými legislatívnymi predpismi SR, ktoré upravujú činnosť pozemkových spoločenstiev, zákonom o lesoch, a ďalšími právnymi predpismi upravujúcimi lesný, poľnohospodársky a pasienkový fond. Spoločenstvo na účely podnikania na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, ich spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z vlastníctva k nim

       a) môže vykonávať poľnohospodársku prvovýrobu a s ňou súvisiace spracovanie alebo úpravu poľnohospodárskych produktov

       b)   môže hospodáriť v lesoch a na vodných plochách

       Spoločenstvo môže vykonávať aj inú podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov.

(3)  Pozemkové spoločenstvo sa pri svojej podnikateľskej činnosti riadi aj právnymi predpismi, ktoré upravujú ochranu pôdy, lesa, životné prostredia a ekológiu.         

(4)  Pozemkové spoločenstvo je právnická osoba, ktorá zastupuje svojich členov vo vzťahu k iným právnickým subjektom a orgánom štátnej správy. Majetok pozemkového spoločenstva patrí členom pozemkového spoločenstva, ktorí ho poverujú, aby v ich mene zabezpečoval potrebnú činnosť s týmto majetkom.

(5)  Základom majetku spoločenstva je spoločný majetok členov bývalých urbárskych podielnikov, ktorý je rozhodujúcou súčasťou súhrnu majetkových hodnôt, určených na plnenie úloh spoločenstva, pri využívaní a hospodárení na spoločných nehnuteľnostiach. Majetok spoločenstva tvoria prevažne lesné pozemky a trvalé trávnaté porasty. Spoločenstvo hospodári tiež na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach a s finančnými prostriedkami získanými z prenájmu lesnej pôdy, predaja drevnej hmoty, z verejných i neverejných zdrojov.

(6)  Pozemkové spoločenstvo zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom.

(7)  Orgány pozemkového spoločenstva sa pri nakladaní s majetkom pozemkového spoločenstva riadia zákonom o pozemkových spoločenstvách, Zmluvou o pozemkovom spoločenstve a rozhodnutiami zhromaždenia.

(8) Podiel člena spoločenstva na zisku a majetku určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva sa určí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, je vyjadrený podielom výmery nehnuteľností patriacej členovi spoločenstva na celkovej výmere spoločne obhospodarovaných nehnuteľností všetkých členov spoločenstva, ak zo zmluvy o spoločenstve alebo z rozhodnutia zhromaždenia nevyplýva niečo iné.

(9) Podiel na zisku a majetku spoločenstva sa uhrádza spôsobom:

       Spoločenstvo odsúhlasilo vyplácanie výnosov zo zisku spravidla jeden krát za tri roky, vzhľadom na nízke ročné príjmy spoločenstva a vysoký počet členov spoločenstva. Nevyplatené podiely na zisku sa uložia na dobu 3 rokov od platného termínu pre vyplatenie podielov na osobitný účet spoločenstva. Po uplynutí tejto doby budú použité na rozvoj spoločenstva na základe rozhodnutia zhromaždenia. Vyplatenie sa členovi spoločenstva uskutočňuje spravidla v hotovosti v určený deň, len výnimočne je možno dohodnúť iný termín a spôsob výplaty podielu.

(10) Spoločenstvo je do 30 dní odo dňa rozhodnutia zhromaždenia o rozdelení zisku a spôsobe úhrady straty povinné oznámiť toto rozhodnutie fondu. Výbor predkladá zhromaždeniu spolu s ročnou účtovnou závierkou aj návrh spôsobu rozdelenia zisku alebo spôsobu úhrady straty.

(11)Členovia spoločenstva a fond majú právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa hospodárenia spoločenstva a vyžiadať si kópie, pričom spoločenstvo môže od člena spoločenstva, fondu požadovať úhradu skutočných nákladov nevyhnutných na vyhotovenie kópii dokladov, to sa primerane vzťahuje aj na vyhotovenie výpisu zo zoznamu členov a zo zoznamu nehnuteľnosti.

Článok 5

Členstvo v spoločenstve

(1)Členmi spoločenstva podľa tejto zmluvy sú všetci vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti a to:

 1. známi spoluvlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti
 2. Slovenský pozemkový fond, ktorý nakladá s podielmi spoločnej nehnuteľnosti za nezistených vlastníkov
  1. koná za členov spoločenstva pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach podnikania na spoločnej nehnuteľnosti alebo na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, ich spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z ich vlastníctva,
  2. uzatvára v mene členov spoločenstva nájomnú zmluvu, ktorej predmetom je spoločná nehnuteľnosť, spoločne obhospodarovaná nehnuteľnosť alebo ich časť, alebo inú obdobnú zmluvu, ak zo zmluvy o spoločenstve, stanov alebo rozhodnutia spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nevyplýva niečo iné,
  3. zastupuje členov spoločenstva, okrem členov spoločenstva podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona, vo veciach nadobúdania časti spoločnej nehnuteľnosti, ktorej vlastníctvo je sporné,
  4. uzatvára v mene spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti zmluvu o prevode vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 10 zákona, ak tak rozhodlo zhromaždenie.

(2)Za trvania spoločenstva členstvo vzniká a zaniká prechodom alebo prevodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti, pričom nadobúdateľ vlastníctva sa stáva členom spoločenstva. Dohoda o prevode vlastníctva podielu spoločnej nehnuteľnosti musí mať písomnú formu a nadobúda účinnosť dňom vkladu do katastra nehnuteľností.

(3)  Nadobúdateľ vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu a je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve.

(4)  Pri prevode a prechode podielu spoločnej nehnuteľnosti, na zamedzenie drobenia jednotlivých vlastníckych podielov spoločnej nehnuteľnosti je Zmluvou o spoločenstve stanovené, že novovzniknuté vlastnícke podiely spoločnej nehnuteľnosti nemôžu mať výmeru menšiu ako stanovuje § 2, odst.3 zák.č.97/2013 Z.z. Právne vzťahy ohľadne podielov menších ako stanovuje príslušná právna úprava, ktoré vznikli pred združením sa do pozemkového spoločenstva nie sú limitom minimálnej výmery z hľadiska zachovania členstva v spoločenstve dotknuté.

Článok 6

Spoluvlastnícke podiely

(1) Členmi spoločenstva sú všetci vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti. Fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu. Pri rozhodovaní zhromaždenia fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s ktorým nakladá podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona o pozemkových spoločenstvách, len ak zhromaždenie rozhoduje podľa článku 10 ods. 3 písm. a), b), d), g), h), ch) tejto zmluvy.

       Fond nemôže užívať pozemky, ktoré zodpovedajú podielom na spoločnej nehnuteľnosti podľa § 10 ods.1 a 2 zákona, ale užíva ich spoločenstvo, v takom prípade fond prijíma podiel na zisku alebo nájomnom podľa § 20 zákona.

(2) Pomer účasti členov spoločenstva na spoločnej nehnuteľnosti na výkone práv a povinností vyplývajúcich zo spoluvlastníckeho práva na spoločnej nehnuteľnosti je vyjadrená súčtom alebo veľkosťou ich podielov na spoločnej nehnuteľnosti.

(3) Podieloví spoluvlastníci združení v pozemkovom spoločenstve, upravujú podmienky drobenia jednotlivých vlastníckych podielov spoločnej nehnuteľnosti tak, že právnym úkonom prevodu alebo prechodu nemôžu vzniknúť vlastnícke podiely spoločnej nehnuteľnosti s výmerou menšou ako 2 000 m2 (slovom dvetisíc metrov štvorcových) v zmysle § 2, ods. 3 zákona 97/2013 Z.z.

(4)  Na prevod podielu spoločnej nehnuteľnosti medzi členmi spoločenstva sa nevzťahuje všeobecné ustanovenie o predkupnom práve (§140 Občianskeho zákonníka), ak nejde o prevod podľa § 11 ods. 2 zákona o pozemkových spoločenstvách. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj spoluvlastnícky podiel na tretiu osobu, je povinný ho ponúknuť na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti, pričom podiel môže ponúknuť prostredníctvom výboru. Ak o podiel neprejavia záujem ostatní vlastníci podielov alebo v ich mene spoločenstvo, môže ho previesť tretej osobe.

(5) Pokiaľ člen pozemkového spoločenstva chce previesť svoj podiel na spoločných nehnuteľnostiach tretej osobe, je povinný písomnou formou splniť si zákonnú ponukovú povinnosť voči všetkým spoluvlastníkom spoločných nehnuteľností, ktorí majú zákonné predkupné právo na kúpu takéhoto podielu. Obsahom ponuky je stanovenie ceny za predaj vlastníckeho podielu na spoločných nehnuteľnostiach a spôsob zaplatenia ceny.

(6)  Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je zakázaný.

(7) Spoločenstvo môže nadobúdať vlastníctvo podielov spoločnej nehnuteľnosti, a to len do výšky 49% podielu, avšak výlučne so súhlasom zhromaždenia spoločenstva. Nadobudnuté podiely môže vlastniť buď samotné spoločenstvo ako právnická osoba, alebo môže dôjsť k pomernému rozdelenie nadobudnutých podielov medzi všetkých spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, pričom o spôsobe nakladania s podielmi rozhoduje zhromaždenie.

(8) Majetkom spoločenstva sa rozumie súhrn majetkových hodnôt, ktoré spoločenstvo vlastní a ktoré sú určené na plnenie úloh spoločenstva, slúžia mu a vznikli v súvislosti s užívaním a hospodárením na spoločnej nehnuteľnosti. Spoločenstvo hospodári i s majetkom, ktoré nadobudlo ako príspevok, dar alebo iný príjem.

Článok 7

Práva členov pozemkového spoločenstva

(1) Práva a povinnosti vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti sú upravené znením Zmluvy o pozemkovom spoločenstve s právnou subjektivitou.

(2) Člen pozemkového spoločenstva má právo

       a) voliť a byť volený do orgánov pozemkového spoločenstva od 18 rokov veku člena,

       b) zúčastňovať sa na riadení pozemkového spoločenstva, pričom si toto právo člen  pozemkového spoločenstva uplatňuje hlasovaním na zhromaždení. Člen pozemkového spoločenstva musí rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie zhromaždenia spoločenstva,

       c) podávať návrhy k prerokovávanému programu a byť volený do orgánov pozemkového spoločenstva,

       d) požadovať na zhromaždení vysvetlenia,

       e) zúčastňovať sa na pracovných aj nepracovných akciách pozemkového spoločenstva

       f) na podiel na zisku a likvidačnom zostatku pozemkového spoločenstva primerane podľa svojho podielu,

       g) prehlasovaní členovia pozemkového spoločenstva v otázkach, na ktoré sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov pozemkového spoločenstva, môžu dať návrh na súd, aby vo veci rozhodol (§15, ods. 2 zák. 97/2013 Z. z.).

       h) na výplatu podielu zo zisku pozemkového spoločenstva, a to vo výške ktorú určilo zhromaždenie.

(3) Na prevod podielu na spoločnej nehnuteľnosti medzi spoluvlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti sa nevzťahuje všeobecné ustanovenie o predkupnom práve, ak nejde o prevod podielov v správe fondu.

(4) Ten, kto bez právneho dôvodu prijal akékoľvek plnenie od pozemkového spoločenstva alebo od členov jeho orgánov  je povinný vrátiť toto plnenie bez zbytočného meškania tomu, od koho takéto plnenie prijal. Tým právo na náhradu škody nie je dotknuté.

(5) Člen pozemkového spoločenstva môže vykonávať svoje práva na zhromaždení prostredníctvom fyzickej osoby – splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na zhromaždení splnomocnený správne vyplneným splnomocnením, ktorého text  je oznámený súčasne s pozvánkou na zhromaždenie. Podpis člena pozemkového spoločenstva na splnomocnení nemusí byť úradne osvedčený, avšak vyžaduje sa originál splnomocnenia alebo úradne osvedčená kópia. Ak sa člen pozemkového spoločenstva, ktorý splnomocnenie vydal, zúčastní zhromaždenia, ním udelené splnomocnenie sa stane neúčinným.

 

Článok 8

Povinnosti členov pozemkového spoločenstva

(1)Základné povinnosti člena pozemkového spoločenstva:

a)    dodržiavať zmluvu o založení pozemkového spoločenstva, stanovy a uznesenia orgánov pozemkového spoločenstva,

b)    vykonávať činnosť na dosiahnutie účelu pozemkového spoločenstva podľa článku 1 a článku 4, a zdržať sa konania, ktoré by tento zámer marilo,

c)    zúčastňovať na výkone práv a povinností vyplývajúcich zo spoluvlastníckeho práva k spoločnej nehnuteľnosti, najmä pokiaľ sa rozhoduje o spôsobe hospodárenia a rozvoji jeho majetku,

d)    podieľať sa na úhrade straty podľa výšky podielov,

e)    oznámiť výboru pozemkového spoločenstva do dvoch mesiacov každú zmenu týkajúcu sa ich spoluvlastníckeho podielu alebo ich osobných údajov, ktoré sa zapisujú do zoznamu členov, najmä zmenu adresy, keďže prípadné písomnosti sú posielané poštou výhradne na adresu uvedenú v zozname členov,

f)   prednostne ponúknuť spoluvlastníkom spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti v prípade jeho odpredaja písomnou formou s uvedením výšky odpredávaného podielu s informáciou o cene.

Článok 9

Orgány pozemkového spoločenstva

(1)       Orgánmi spoločenstva sú:

a) zhromaždenie

b) výbor,

c) dozorná rada,

(2)  Do orgánov spoločenstva podľa odseku 1 písm. b) a c) môžu byť volení členovia spoločenstva alebo zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi spoločenstva. Členom dozornej rady môže byť aj fyzická osoba, ktorá nie je členom spoločenstva.

(3) Volebné obdobie orgánov spoločenstva je stanovené touto zmluvou na obdobie päť rokov.

(4) Do orgánov spoločenstva podľa odseku 1 písm. b)až c) tohto článku zmluvy môžu byť volení členovia spoločenstva starší ako 18 rokov alebo zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi spoločenstva, a najneskôr v deň voľby písomne oznámili spoločenstvu svoju kandidatúru. Výmena zástupcu právnickej osoby nie je zmenou člena orgánu spoločenstva. Členom dozornej rady môže byť aj fyzická osoba, ktorá nie je členom spoločenstva. Funkčné obdobie orgánu spoločenstva podľa odseku 1 písm. b)až d) tohto článku zmluvy sa začína najneskôr v deň nasledujúci po zvolení orgánu spoločenstva. Ak na uvoľnené miesto v orgáne spoločenstva nastupuje náhradník alebo je zvolený nový člen orgánu spoločenstva, jeho funkčné obdobie trvá do konca funkčného obdobia orgánu spoločenstva.

(5) Funkčné obdobie výboru a dozornej rady sa začína najskôr v deň nasledujúci po ich zvolení, pričom dĺžka funkčného obdobia nesmie presiahnuť dĺžku volebného obdobia toho ktorého orgánu. Ak na uvoľnené miesto v týchto orgánoch nastupuje náhradník alebo je zvolený nový člen týchto orgánov, ich funkčné obdobie trvá do konca funkčného obdobia toho ktorého orgánu.

(6) Nástupu náhradníka za člena výboru alebo člena  dozornej rady musí predchádzať schválenie zhromaždenia spoločenstva, pričom spôsob zvolenia náhradníkov je analogický so spôsobom zvolenia riadnych člena týchto orgánov. Náhradníkom za člena výboru môže byť iba člen spoločenstva, ktorý v čase jeho zvolenia je už členom spoločenstva, náhradníkom za člena dozornej rady môže byť v čase jeho zvolenia aj nečlen spoločenstva.

Článok 10

Zhromaždenie

(1)  Zhromaždenie je najvyšším orgánom pozemkového spoločenstva. Skladá sa zo všetkých členov spoločenstva. Zhromaždenie zvoláva výbor spoločenstva najmenej raz za rok.

(2) Výbor zvolá zhromaždenie najneskôr do 30.6. príslušného roka. Neskorší termín musí výbor na zhromaždení zdôvodniť.

(3) Do pôsobnosti zhromaždenia patrí najmä:

a) schvaľovať zmluvu o založení pozemkového spoločenstva, jej zmeny a doplnky (okrem zmien v zozname členov a zozname nehnuteľností),

b) schvaľovať stanovy pozemkového spoločenstva, ich zmeny a doplnky,

c) voliť a odvolávať členov a náhradníkov členov výboru a dozornej rady,

d) rozhodovať o hospodárení spoločenstva, o spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti, o nakladaní so spoločným majetkom pozemkového spoločenstva, alebo oddelení častí spoločnej nehnuteľnosti,

e) rozhodovať o poverení spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti podľa ust. § 9 ods.10 zákona,

f) schvaľovať ročnú účtovnú závierku,

g) rozhodovať o rozdelení zisku a majetku určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva, prípadne o spôsobe úhrady straty,

h) rozhodovať o vstupe pozemkového spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo družstva,

ch) rozhodovať o zrušení pozemkového spoločenstva,

i) určovať plat predsedu výboru a odmeny členov výboru,

j) rozhodovať o iných záležitostiach, ktoré rokovaniu zhromaždenia predloží výbor pozemkového spoločenstva resp. dozorná rada z vlastnej iniciatívy alebo na základe návrhu ostatných členov pozemkového spoločenstva.

(4)  Každý člen pozemkového spoločenstva má pri rozhodovaní taký počet hlasov, aký mu patrí podľa súčtu podielov v spoločnej nehnuteľnosti. Zhromaždenie rozhoduje o  bodoch a), b), d), g), h),ch) ods. 3 tohto článku nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov spoločenstva.

(5)  Ak sa na zhromaždení nerozhoduje o  bodoch a), b), d), g), h), ch) ods.3, pre rozhodnutie postačuje nadpolovičná väčšina všetkých hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond.

(6)  Zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzí, ak o tom rozhodne výbor, pričom čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zasadnutia zhromaždenia. Každý člen spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí. Pri rozhodovaní sa sčítavajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach. Na zvolávanie čiastkovej schôdze sa primerane vzťahuje odst.1 tohto článku a odst.1 Čl.11.

Článok 11

Zvolanie zhromaždenia

 (1)Zhromaždenie zvoláva výbor najmenej 30 dni pred jeho konaním, uverejnenie oznámenia o konaní v denníku s celoštátnou pôsobnosťou, so súčasným uverejnením programu zhromaždenia na vývesnom mieste v obci Čierna Lehota, ktorým je nástenka (informačná tabuľa) obecného úradu, alebo na internetovej stránke Urbárskej spoločnosti a združenia vlastníkov lesa, Čierna Lehota, pozemkového spoločenstva je výbor povinný vykonať najmenej 25 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia. Termín konania zhromaždenia sa určuje spravidla na deň pracovného voľna.

V pozvánke na zasadnutie zhromaždenia a v oznámení o zasadnutí zhromaždenia výbor uvedie názov a sídlo spoločenstva, miesto, dátum a hodinu zasadnutia zhromaždenia, údaj, či ide o čiastkovú schôdzu alebo mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, program zasadnutia zhromaždenia a poučenie o možnosti zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj podiel podľa § 9 ods. 7 zákona č. 97/2013 alebo ak fond prevádza podiel vo vlastníctve štátu podľa § 11 ods. 2 zákona 97/2013, výbor to uvedie v programe zasadnutia zhromaždenia. Ak v pozvánke a v oznámení nie je uvedený bod programu zasadnutia zhromaždenia, nemožno taký bod programu doplniť na zasadnutí zhromaždenia.

(2) Mimoriadne zhromaždenie je povinný zvolať výbor pozemkového spoločenstva najmä vtedy, ak:

a) sa na tom uznesie predchádzajúce zhromaždenie,

b) v mimoriadnych prípadoch ak zistí, že zvolanie zhromaždenia je nevyhnutné,

c) ak ho o to písomne požiadajú členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň štvrtinu hlasov členov spoločenstva, v termíne, ktorý navrhnú členovia spoločenstva. Ak výbor nezvolá zasadnutie zhromaždenia alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi spoločenstva, ktorí ho o zvolanie zasadnutia zhromaždenia požiadali, zasadnutie zhromaždenia zvolá splnomocnený zástupca členov spoločenstva alebo dozorná rada, pričom splnomocnený zástupca členov spoločenstva alebo dozorná rada má právo a povinnosti výboru podľa §14 ods.2až4 zákona.

d)Výbor môže rozhodnúť o uskutočnení zasadnutia zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania. Výbor pripojí k pozvánke materiály, o ktorých má zhromaždenie rokovať, hlasovacie lístky a návratovú obálku a v pozvánke uvedie dátum, do ktorého má byť odoslaná návratová obálka s hlasovacím lístkom a poučenie o spôsobe hlasovania a úprave hlasovacieho lístka. Na zvolanie zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania sa primerane vzťahuje odsek 1 tohto článku zmluvy.

(3)  Dozorná rada je povinná zvolať mimoriadne zhromaždenie vždy ak:

a) zistí závažné porušenie povinnosti členov výboru pozemkového spoločenstva,

b) zistí závažné nedostatky v hospodárení pozemkového spoločenstva,

c) dochádza alebo došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku pozemkového spoločenstva,

d) o to požiada minimálne 1/4 členov pozemkového spoločenstva a neurobil tak výbor spoločenstva a to v termíne do 30 dní.

e) dozorná rada má v týchto prípadoch povinnosti výboru podľa odst.1 čl.10 a odst.1 čl.11

(4)  Ak mimoriadne zhromaždenie v zmysle predošlého odseku nezvolá predseda dozornej rady do 15 dní odo dňa, kedy bol o to požiadaný potrebným počtom členov, má právo zvolať zhromaždenie splnomocnený zástupca členov spoločenstva podľa § 14 ods.5 kona.

(5) Každý člen pozemkového spoločenstva sa zúčastňuje rokovania zhromaždenia na vlastné náklady.

Článok 12

Výbor pozemkového spoločenstva

(1)Výbor pozemkového spoločenstva je výkonným a štatutárnym orgánom pozemkového spoločenstva, za ktorý navonok koná predseda. Riadi činnosť pozemkového spoločenstva a rozhoduje o takých záležitostiach, ktoré mu vyplývajú zo zmluvy o pozemkovom spoločenstve, platných zákonov a predpisov a iných činnostiach, ktoré nie sú vyhradené zhromaždeniu alebo inému orgánu.

       Výbor

(2)  Výbor pozemkového spoločenstva má najmenej troch členov, z toho jeden je predseda. Predsedu spoločenstva volí výbor zo svojich členov.

(3) Výbor pozemkového spoločenstva je volený a odvolávaný zhromaždením. Volený je na dobu piatich rokov nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond. Predsedu spoločenstva volí výbor zo svojich členov na svojom prvom zasadaní po zvolení zhromaždením. Po zvolení predsedu, členovia výboru určia ďalšie funkcie a zvolia spomedzi seba členov na ich vykonávanie.

(4)  Výbor pozemkového spoločenstva zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu.

(5) Za výbor koná navonok predseda spoločenstva. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a aspoň jedného ďalšieho člena výboru, zvyčajne podpredsedu alebo pokladníka spoločenstva.

(6) Na konanie za pozemkové spoločenstvo môže predseda písomne poveriť v čase neprítomnosti jedného člena výboru.

(7) Rokovanie výboru riadi predseda alebo poverený člen výboru.

(8) Výbor pozemkového spoločenstva je uznášaniaschopný, ak sa zasadnutia výboru pozemkového spoločenstva zúčastní nadpolovičná väčšina jeho členov.

(9) Rozhodnutie výboru pozemkového spoločenstva je prijaté, ak zaňho hlasovala  nadpolovičná väčšina prítomných členov výboru pozemkového spoločenstva. V prípade rovnosti hlasov má hlas predsedu hodnotu 2 členov.

(10) Na zasadnutí výboru sa zúčastňuje aj  predseda Dozornej rady, prípadne ním poverený člen dozornej rady.

(11)Člen výboru nesmie:

 • vlastným menom alebo na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločenstva
 • sprostredkovať pre iné osoby obchody za úplatu

(12)Výbor je povinný informovať obvodný lesný úrad o zasadnutí zhromaždenia do 30 dní od jeho konania

(13) Výbor predkladá zhromaždeniu spolu s ročnou účtovnou uzávierkou aj návrh spôsobu rozdelenia zisku alebo spôsobu úhrada straty.

(14) Výbor môže zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ak sa hlasovania na zhromaždení nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa § 15 ods.2 zákona. Na zvolanie mimoriadneho zhromaždenia sa primerane vzťahujú ust. § 14 ods.2 až 4 a 6 zákona.

(15) Ak výboru uplynulo funkčné obdobie a nie je zvolený nový výbor, alebo výbor nemá zákonom stanovený počet členov a na uvoľnené miesto nenastúpil náhradník, vylučuje sa možnosť vyplácať podiely na zisku a majetku členom spoločenstva, kým spoločenstvo nemá legitímny výbor.

 Článok 13

Dozorná rada

(1) Dozorná rada je oprávnená kontrolovať všetku činnosť pozemkového spoločenstva, prerokúvať sťažnosti členov pozemkového spoločenstva. Za výkon svojej činnosti zodpovedá zhromaždeniu.

(2) Dozorná rada má najmenej troch členov, členstvo v Dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore pozemkového spoločenstva. Počet členov dozornej rady, ktorí nie sú členmi spoločenstva, musí byť menší, ako počet členov dozornej rady, ktorí sú členmi spoločenstva. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore.

(3) Na čele dozornej rady stojí predseda dozornej rady. Predsedu dozornej rady volí dozorná rada z členov dozornej rady. Povinnosti predsedu dozornej rady pri zvolávaní zhromaždenia sú upravené v článku 11 ods. 3.tejto zmluvy.

(4) Dozorná rada je volená a odvolávaná zhromaždením. Volená je na obdobie piatich rokov nadpolovičnou väčšinou všetkých platných hlasov.

(5) Dozorná rada má právo zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnémuzníženiu majetku spoločenstva alebo ak je podozrenie, že došlo k porušeniu tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo k porušeniu zmluvy o spoločenstve; dozorná rada má v takom prípade povinnosti výboru podľa čl. V ods. 2 až 4 a 6 zmluvy. Dozorná rada zvolá zasadnutie zhromaždenia, ak ju o to požiada splnomocnený zástupca členov spoločenstva podľa článku V. ods. 5 zmluvy .

(6)Dozorná rada, ktorej uplynulo funkčné obdobie a nie je zvolená nová dozorná rada, a dozorná rada, ktorá nemá počet členov podľa odseku 2 a na uvoľnené miesto nenastúpil náhradník, až do zvolenia novej dozornej rady alebo člena dozornej rady môže vykonávať len oprávnenia podľa odseku 5.

Článok 14

Dôvody zrušenia, premeny, alebo zániku pozemkového spoločenstva

 1. Spoločenstvo sa zrušuje
  1. znížením počtu členov spoločenstva na menej ako päť
  2. dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva alebo dňom, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť
  3. zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenie, zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, zastavením konania pre nedostatok majetku, zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku
  4. rozhodnutím zhromaždenia.
  5. Člen spoločenstva môže podať na súd návrh na zrušenie spoločenstva, ak
   1. spoločenstvo nevykonáva činnosť a
   2. výbor ani dozorná rada nemá minimálny počet členov a nenastúpi náhradník alebo nie sú zvolení členovia výboru a dozornej rady alebo výboru a dozornej rade uplynulo funkčné obdobie a ani opakovane nie je zvolený nový výbor alebo nová dozorná rada.
   3. Ak sa výlučným vlastníkom všetkých podielov spoločnej nehnuteľnosti stane jeden člen pozemkového spoločenstva.
    1. Spoločenstvo vedie zoznam členov podľa údajov katastra nehnuteľností. Do zoznamu členov sa zapisuje meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby, názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve, dátum vzniku členstva v spoločenstve, právny predchodca člena spoločenstva a dátum zápisu do zoznamu členov. Do zoznamu členov možno zapisovať aj právny dôvod vzniku členstva a spôsob vyplatenia podielu na zisku a majetku určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva, ak to vyplýva zo zmluvy o spoločenstve.
    2. Do zoznamu členov pozemkového spoločenstva sa vyznačia všetky zmeny evidovaných skutočností vrátane zmien v členstve  pozemkového spoločenstva. Člen pozemkového spoločenstva má právo nahliadnuť do zoznamu a žiadať výpisy jeho zápisu zo zoznamu. Orgán pozemkového spoločenstva, ktorý zoznam vedie, umožní každému, kto osvedčí právny záujem, nahliadnuť do zoznamu.
    3. Členovia pozemkového spoločenstva sú povinní bezodkladne informovať výbor pozemkového spoločenstva o každej zmene, ktorá nastala ohľadom ktoréhokoľvek údaja o príslušnom členovi, ktorý sa zapisuje do zoznamu členov, inak zodpovedajú za škodu týmto spôsobenú.
    4. Spoločenstvo vedie zoznam nehnuteľností. Do zoznamu nehnuteľností sa zapisuje katastrálne územie, čísla listov vlastníctva alebo iných listín, na ktorých je v katastri nehnuteľností zapísaná spoločná nehnuteľnosť alebo spoločne obhospodarované nehnuteľnosti, parcelné čísla, druh a výmera pozemkov patriacich do spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovaných nehnuteľností.
    5. Do zoznamu členov a do zoznamu nehnuteľností sa zapisujú zmeny evidovaných skutočností vrátane zmien v členstve spoločenstva a zmien údajov o spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach. Členovia spoločenstva, fond a správca sú povinní všetky zmeny evidovaných skutočností nahlásiť spoločenstvu do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku. Spoločenstvo je povinné zapísať do zoznamu členov a do zoznamu nehnuteľností zmeny evidovaných skutočností do piatich dní odo dňa ich nahlásenia.
    6. Člen spoločenstva, fond a správca majú právo nahliadnuť do zoznamu členov a do zoznamu nehnuteľností, žiadať o výpisy z nich a robiť si z nich výpisy. Orgán spoločenstva, ktorý vedie zoznam členov a zoznam nehnuteľností, je povinný
     1. umožniť každému, kto osvedčí právny záujem, nahliadnuť do zoznamu členov a zoznamu nehnuteľností,
     2. vydať členovi spoločenstva, ktorý o to písomne požiada, potvrdenie o členstve v spoločenstve a výpis zo zoznamu členov a zo zoznamu nehnuteľností.
     3. Člen spoločenstva súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov v tejto zmluve a jej prílohách, avšak výlučne v nevyhnutnom zákonnom rozsahu v súvislosti s výkonom činnosti spoločenstva.

(3) Ak sa spoločenstvo zrušuje s likvidáciou, na likvidáciu spoločenstva sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácií obchodných spoločností, ak zákon o pozemkových spoločenstvách neustanovuje inak.

(4) Spoločenstvo, ktoré sa zrušuje, môže vykonávať len úkony smerujúce k svojmu zániku a je do 30 dní odo dňa zrušenia spoločenstva povinné zabezpečiť starostlivosť o poľnohospodársku pôdu alebo určiť obhospodarovateľa lesa.

(5) Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra. Spoločenstvo nemôže zmeniť právnu formu na družstvo alebo na obchodnú spoločnosť ani na inú právnickú osobu, tým nie je dotknuté právo členov spoločenstva založiť družstvo, obchodnú spoločnosť alebo inú právnickú osobu.

                                                                      

Čl.15

Zoznam členov, zoznam nehnuteľností

Článok 16

Záverečné ustanovenie

(1) Ak sa niektoré ustanovenia týchto stanov stanú neplatnými, alebo spornými, použije sa právny predpis, ktorý je svojou povahou a účelom najbližší ustanoveniu týchto stanov.

(2) Ak právny prepis nie je možné použiť, postupuje sa podľa rozhodnutia Dozornej rady, alebo zhromaždenia.

(3) Prípadné spory medzi členmi pozemkového spoločenstva a jeho orgánmi, alebo členmi spoločenstva navzájom, súvisiace s ich účasťou v pozemkovom spoločenstve je potrebné riešiť predovšetkým dohodou. Ak sa nepodarí spor vyriešiť dohodou, rozhodne o spore súd.

(4) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia zhromaždením spoločenstva a súčasne strácajú platnosť všetky skôr schválené zmluvy pozemkového spoločenstva a jej zmeny, a to v plnom rozsahu.

(5) Na práva a povinností členov spoločenstva sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak zákon neustanovuje inak. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa spravujú ustanoveniami platného zákona o pozemkových spoločenstvách a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR.

(6) Spoločenstvo vydá na požiadanie členovi spoločenstva jedno vyhotovenie zmluvy o spoločenstve, a to v listinnej alebo v elektronickej podobe.

(7) Spoločenstvo sa rozhodlo, že nebude vydávať stanovy spoločenstva.

Zmluva o pozemkovom spoločenstve bola prerokovaná a schválená:

 • na zhromaždení konanom dňa 22.6.2019 v Čiernej Lehote

Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je:

 1. zoznam nehnuteľností
 2. zoznam členov spoločenstva

...........................................                                        ...........................................

Ing. Pavel Slížik                                                          Milan Srnec

Predseda Urbárskej spoločnosti                             Podpredseda Urbárskej spoločnosti

...........................................

Štefan Mišák

Predseda Dozornej rady

 

 

 


 

 

 

 

 O Z N A M

 

 

      Obec Čierna Lehota ponúka za symbolické nájomné (1 €/ mesiac ) do prenájmu predajňu potravín a pohostinstva v celkovej rozlohe cca 220 m2.

      Priestory budú k dispozícii od 30.06.2019.

       V prípade nejasností alebo záujmu o prevádzkovaní týchto priestorov nás neváhajte kontaktovať.Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na telefonných číslach : 038 / 766 71 10 ,  0905 223 035

OBEC ČIERNA LEHOTA

OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo v Čiernej Lehote

v súlade s §11 ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., §166 ods. 3 zákona 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., ako aj s rozhodnutím predsedu NR SR č. 203/2018 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí určilo svojim uznesením č. 2/2018 z 22.7.2018 nasledovné:

 

1. Pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva konaných 10.11.2018 jeden volebný obvod.

2.Počet poslancov OZ obce Čierna Lehota na celé nasledujúce volebné obdobie 2018- 2022 - päť.

3. Rozsah výkonu funkcie starostu obce Čierna Lehota na celé funkčné

    obdobie je 0,8 úväzok

 

          V Čiernej Lehote, dňa 20.07.2018

                                                                                                                                      

                                                                                           Dušan Horák

                                                                      starosta obce

 

 

 

Informačné hodiny

Obecný úrad - Úradné hodinyPondelok Neúradný deň
Utorok Neúradný deň
Streda 08:00 - 15:00
Štvrtok 08:15 - 15:00
Piatok Neúradný deň
Sobota Neúradný deň
Nedeľa Neúradný deň

 

Tel.: 038/766 71 10
Email: obec@ciernalehota.sk

Pošta - Úradné hodinyPondelok 07:45 - 14:45
Utorok 07:45 - 14:45
Streda 07:45 - 12:00 | 15:00 - 17:00
Štvrtok 07:45 - 14:45
Piatok 07:45 - 14:45
Sobota Zatvorené
Nedeľa Zatvorené

Obed. prestávka od 13:00 do 14:00 Telefonický kontakt: 038 766 32 03

Ordinačné hodiny u obv. lekára v Slatine nad Bebravou MUDr. E.KrutákaPondelok 07:00 - 15:00
Utorok Zatvorené
Streda 07:00 - 15:00
Štvrtok 07:00 - 13:00
Piatok 07:00 - 15:00
Sobota Zatvorené
Nedeľa Zatvorené

Telefonický kontakt: 038 766 32 32

Ordinačné hodiny Zubná ambulancia v Slatine nad Bebravou Mudr. Daniela FabiánováPondelok 07:00 - 12:00
Utorok 07:00 - 12:00
Streda 07:00 - 12:00
Štvrtok 07:00 - 12:00
Piatok 07:00 - 12:00
Sobota Zatvorené
Nedeľa Zatvorené

Telefonický kontakt: 038 766 33 94

 © 2014 Obec Čierna Lehota | Stránku realizovala supersluzba-logo