egovernmentautobus-spojeurbarska-spolocnostfotogaleria

 • A-
 • A
 • A+

Oznam 1

Záverečný účet Obce

Čierna Lehota

 

a rozpočtové hospodárenie

za rok 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá : Dušan Horák – starosta obce

Spracoval: Dušan Horák – starosta obce

V Čiernej Lehote dňa 20.04.2016

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 21.04.2016

Záverečný účet schválený OZ dňa 15.05.2016 uznesením č. 2/a

 

 

Záverečný účet obce

a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

 

OBSAH :

 

 1. Rozpočet obce na rok 2015
 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
 5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
 8. Hospodárenie príspevkových organizácií
 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
 10. Podnikateľská činnosť
 11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  1. zriadeným a založeným právnickým osobám
  2. štátnemu rozpočtu
  3. štátnym fondom
  4. rozpočtom iných obcí
  5. rozpočtom VÚC
   1. 1.Rozpočet obce na rok 2015
   2. 2.Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
   3. a)Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
   4. b)Tovary a služby
   5. c)Bežné transfery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záverečný účet obce

a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

 

 

Základným   nástrojom finančného hospodárenia obce bol  rozpočet  obce na rok 2015.

Obec v roku 2014 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný aj kapitálový rozpočet   bol   zostavený   ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.12.2014 uznesením č 6/2014

Rozpočet bol zmenený jedenkrát 28.12.2014 uznesením č.6/2014

Rozpočet obce k 31.12.2015 v eurách

 

 

Rozpočet

Rozpočet

po zmenách

Príjmy celkom

49 950,00

51 195,00

z toho :

 

 

Bežné príjmy

36 260,00

37 505,00

Kapitálové príjmy

0,00

0,00

Finančné príjmy

13 690,00

13 690,00

     

Výdavky celkom

49 590,00

51 195,00

z toho :

 

 

Bežné výdavky

27 470,00

26 715,00

Kapitálové výdavky

22 480,00

24 480,00

Finančné výdavky

0,00

0,00

     

Rozpočet obce

 

 

 

 

 

Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

49 950,00

51 901,72

               101

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

 

Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

30 715,00

               31 119,11

             101

 

Textová časť – bežné daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 19 680,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 20 097,10 EUR, čo predstavuje plnenie na 102 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 11 035,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 11 022,01 EUR, čo je 99,88 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8 160,97 EUR, dane zo stavieb boli v sume 2718,71 EUR. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 116,29 EUR.

c) Daň za psa 142,33 EUR

 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

 

Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

4 815,00

                 5 602,21

               116,30

 

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:

a)Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 2 934,58 EUR

b)Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 1 985,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 2 487,67 EUR, čo je 125 % plnenie. Ide o príjem a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov .

c)Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 110,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 87,00 EUR, čo je 79,00 % plnenie.

 

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

 

Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

770,00

               1 676,32

               217,00

Textová časť – bežné ostatné príjmy:

 

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.

Poskytovateľ

Suma v EUR

Účel

1.

Krajský stavebný úrad

      112,53

Spoločný stav. úrad

2.

Obvodný úrad Bánovce n/Bebravou

11,33

Prenesené kompetencie ŽP

3.

Obvodný úrad Bánovce n/Bebravou

5,23

Prenesené kompetencie CD + PK

4.

Obvodný úrad Bánovce n/Bebravou

39,93

REGOB

5.

Obvodný úrad Bánovce n/Bebravou

640,00

Voľby

6.

Západoslovenská energetická spoločnosť

773,46

Preplatok za el. energiu

7.

Úroky z účtov Prima banka

0,88

Úrok z účtu

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

4) Kapitálové príjmy:

 

Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

13 690,00

13 690,00

100,00

Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o použití prebytku s minulých rokov na rekonštrukciu strechy kultúrneho domu, a preto boli zahrnuté tieto finančné prostriedky zahrnuté ako kapitálové prijmi obce.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 v EUR

Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

49 950,00

           49 124,02

             96,00

1) Bežné výdavky :

 

Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

27 470,00

                  24 691,01

             92,00

 

Textová časť – bežné výdavky:

Z rozpočtovaných 9 400,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 9 208,50 EUR, čo je 98 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obce.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 5 110,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 4 813,05 EUR, čo je 94 % čerpanie.

Z rozpočtovaných 12 220,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 10 170,34 EUR, čo je 83 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Z rozpočtovaných 740,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 449,12 EUR, čo predstavuje 67 % čerpanie.

 

2) Kapitálové výdavky :

 

Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

22 480,00

         24 433,01

             109,00

Obec v roku 2015 použila finančné prostriedky na rekonštrukciu strechy kultúrneho domu vo výške 12 952,41 € a zhotovenie strechy a prístrešku k domu smútku v sume 11 480,60 €..

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

                                                                                   

 

 

Hospodárenie obce

 

Skutočnosť k 31.12.2015

   
 

Bežné príjmy spolu

38 211,72

 

z toho : bežné príjmy obce

38 211 ,72

 

            

 
 

Bežné výdavky spolu

24 691,01

 

z toho : bežné výdavky obce

24 691,01

     
 

Bežný rozpočet

 
 

Kapitálové príjmy spolu

0,00

 

Kapitálové výdavky spolu

24 433,01

 

z toho : kapitálové výdavky   obce

24 433,01

 

             kapitálové výdavky   RO

 
 

Kapitálový rozpočet

 
 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

 
 

Vylúčenie z prebytku

 
 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

 
 

Príjmy z finančných operácií

13 690,00

 

Výdavky z finančných operácií

0,00

 

Rozdiel finančných operácií

 

Príjmy spolu

51 901,72

VÝDAVKY SPOLU

49 138,12

Hospodárenie obce

2763,60

Vylúčenie z prebytku

1 851,04

Upravené hospodárenie obce

912,56

     

 

Prebytok rozpočtu v sume 912,56 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:   

-        na tvorbu rezervného fondu  912,56 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015 vo výške 912,56 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

                                                                                                                                      

Fond rezervný

Suma v EUR

ZS k 1.1.2015

13 431,15    

Prírastky - z prebytku hospodárenia

1 038,79    

              - ostatné prírastky

0,00

Úbytky  - použitie rezervného fondu :

- uznesenie č.   6   zo dňa 28.12.2014rekonštrukcia strechy KD    

12 952,41

               - krytie schodku hospodárenia

0,00

               - ostatné úbytky

0,00

KZ k 31.12.2015

1 517,53    

 

Sociálny fond

Obec netvorí sociálny fond.

                                                                                                                                      

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015

 

A K T Í V A

Názov  

ZS   k 1.1.2015

KZ   k 31.12.2015

Majetok spolu

55 746,88

67 614,57

Neobežný majetok spolu

40 745,73

64 801,02

z toho :

   

Dlhodobý nehmotný majetok

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

6 356,83

30 412,12

Dlhodobý finančný majetok

34 388,90

34 388,90

Obežný majetok spolu

15 001,15

2 813,55

z toho :

   

Zásoby

0,00

0,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

1 534,78

50,00

Finančné účty

13 466,37

2 763,55

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

Časové rozlíšenie

0,00

0,00

 

 

 

P A S Í V A

Názov

ZS   k 1.1.2015

KZ   k 31.12.2015

Vlastné imanie a záväzky spolu

55 746,88

67 614,57

Vlastné imanie

53 160,40

65 763,53

z toho :

   

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

53 160,40

65 763,53

Záväzky

2 586,48

1 851,04

z toho :

   

Rezervy

0,00

0,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

340,36

0,00

Dlhodobé záväzky

0,00

0,00

Krátkodobé záväzky

2 246,12

1 851,04

Bankové úvery a výpomoci

0,00

0,00

Časové rozlíšenie

0,00

0,00

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:

-    voči dodávateľom                                                   329,19         EUR

-    voči zamestnancom                                                645,71        EUR

-    voči poisťovniam a daňovému úradu                     365,27        EUR

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec Čierna Lehota nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2015 neposkytla dotácie právnickým a fyzickým osobám.

10. Podnikateľská činnosť

 

Obec Čierna Lehota nemá žiadnu podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

 

 1. zriadeným a založeným právnickým osobám
 2. štátnemu rozpočtu
 3. štátnym fondom
 4. rozpočtom iných obcí
 5. rozpočtom VÚC
 6. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
 7. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
 8. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
 9. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

 

 

 

Obec Čierna Lehota v roku 2015 nezískala žiadne prostriedky zo štátneho rozpočtu.

Obec Čierna Lehota neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

 

Obec Čierna Lehota v roku 2015 neuzatvorila zmluvu s inými obcami.

 

 

 

 

Obec Čierna Lehota v roku 2015 neuzatvorila žiadnu zmluvu s VÚC.

 

 

 

 

 

                                                                                     .....................................................

                                                                                             Dušan Horák – starosta obce

 

 

 

 

 

Toto je ukážkový článok, ktorý môžete jednoducho upravovať po prihlásení do administratívneho rozhrania. Okrem úprav a dopĺňania textu môžete jednoducho spravovať svoju fotogalériu, dokumenty na stiahnutie a uskutočnené akcie!

demo obrazokToto je demo článok (prosím nahraďte ho svojím textom)

Duis sed turpis quis turpis aliquet sagittis quis vel libero. Cras tincidunt laoreet mattis. Fusce nec justo justo. Ut dignissim libero non dui condimentum non tristique magna tempus. Praesent cursus, quam sed venenatis aliquet, arcu lectus euismod metus, et lobortis orci sapien vehicula diam. Mauris nulla dui, congue in porta elementum, viverra in tortor. Phasellus mollis posuere fermentum. Sed gravida orci nec elit porttitor euismod. Integer fringilla fringilla nibh, sed molestie sem consequat vel. 

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec augue enim, pretium sed pellentesque nec, consequat at purus. Mauris sed vestibulum sem. Nam commodo hendrerit nisl vel porttitor. Vivamus vitae lectus vehicula ipsum facilisis dapibus. Ut non ipsum at ligula faucibus ornare eu ac tellus. Ut tincidunt mauris eu urna elementum fringilla. Nam feugiat, dui in pulvinar placerat, velit mauris viverra odio, sit amet sagittis lacus odio ac elit. 

Integer nec nisi orci. Donec mattis facilisis fringilla. Suspendisse ornare adipiscing risus, at mollis tellus mattis eget. In dolor mi, ultricies sed varius vitae, fermentum mattis ligula. Sed id elit ipsum. Suspendisse ut sapien libero, vel imperdiet justo. Duis rhoncus diam non felis pretium in egestas urna dignissim. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Ut tempus sapien sit amet turpis mollis non placerat arcu hendrerit. Mauris pulvinar arcu velit, eget auctor ipsum. Cras feugiat pretium nisl, in lobortis nulla pellentesque eget. In lacinia dolor vel orci blandit pellentesque. 

Nam sed nunc non est dapibus vulputate. Aenean turpis metus, rhoncus vehicula dictum vitae, luctus et mi. Sed magna libero, pharetra vitae consequat eu, accumsan eget quam. Quisque eu congue eros. Praesent odio dui, hendrerit non tempus in, viverra non mauris. Nulla mattis fringilla elit vel blandit. Integer viverra pharetra orci, a pellentesque arcu faucibus in. Sed quis elit sollicitudin elit rutrum tempor sit amet vulputate ipsum. Nam volutpat fermentum risus, eu feugiat ligula posuere sit amet. Praesent congue, velit vel tincidunt convallis, augue neque rutrum enim, id bibendum massa mi vel dolor. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Cras vulputate tempor nisi, vitae venenatis tortor feugiat ut. Fusce consequat odio commodo lacus euismod quis venenatis felis luctus. Duis at nunc eros, ac tristique libero. Nullam sit amet mauris orci. Phasellus ligula magna, rhoncus in ultricies non, accumsan a lacus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Duis eget mauris diam. Sed a tellus et mauris pretium bibendum sed eget justo. Nam erat eros, vulputate eu sagittis pellentesque, rutrum tempor risus. Nullam non ante a velit elementum adipiscing in eget lorem. Curabitur non lorem at sapien vulputate mollis vehicula ut magna. Etiam congue facilisis nibh eget vulputate. Nam blandit nisl a risus congue euismod. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Quisque ornare pellentesque bibendum. Nulla elit enim, pretium pulvinar porttitor eu, hendrerit ac metus. Morbi consectetur sem vitae purus sodales in viverra dui convallis. Sed sit amet sapien ut libero malesuada venenatis pulvinar at libero. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean non condimentum nunc. Vivamus fringilla posuere pellentesque. Pellentesque vel vestibulum erat. Cras a varius urna. Etiam condimentum, libero placerat ultricies porttitor, mi nibh laoreet quam, quis bibendum augue metus vel neque. Etiam lorem risus, faucibus ut hendrerit sed, commodo id sapien. Phasellus eros ante, semper id gravida sit amet, ullamcorper vitae quam. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nam sed arcu in magna pellentesque iaculis. Integer placerat pretium odio, at luctus magna tristique a. Etiam posuere pulvinar mi, quis euismod metus gravida sit amet. Vestibulum aliquam metus volutpat neque scelerisque sollicitudin. Donec ut diam quis nunc convallis eleifend in non neque.

 

Informačné hodiny

Obecný úrad - Úradné hodinyPondelok Neúradný deň
Utorok Neúradný deň
Streda 08:00 - 15:00
Štvrtok 08:15 - 15:00
Piatok Neúradný deň
Sobota Neúradný deň
Nedeľa Neúradný deň

 

Tel.: 038/766 71 10
Email: obec@ciernalehota.sk

Pošta - Úradné hodinyPondelok 07:45 - 14:45
Utorok 07:45 - 14:45
Streda 07:45 - 12:00 | 15:00 - 17:00
Štvrtok 07:45 - 14:45
Piatok 07:45 - 14:45
Sobota Zatvorené
Nedeľa Zatvorené

Obed. prestávka od 13:00 do 14:00 Telefonický kontakt: 038 766 32 03

Ordinačné hodiny u obv. lekára v Slatine nad Bebravou MUDr. E.KrutákaPondelok 07:00 - 15:00
Utorok Zatvorené
Streda 07:00 - 15:00
Štvrtok 07:00 - 13:00
Piatok 07:00 - 15:00
Sobota Zatvorené
Nedeľa Zatvorené

Telefonický kontakt: 038 766 32 32

Ordinačné hodiny Zubná ambulancia v Slatine nad Bebravou Mudr. Daniela FabiánováPondelok 07:00 - 12:00
Utorok 07:00 - 12:00
Streda 07:00 - 12:00
Štvrtok 07:00 - 12:00
Piatok 07:00 - 12:00
Sobota Zatvorené
Nedeľa Zatvorené

Telefonický kontakt: 038 766 33 94

 © 2014 Obec Čierna Lehota | Stránku realizovala supersluzba-logo